معرفی

نور گروپ یک شرکت مستقل انتفاعی ، غیر حزبی و غیر سیاسی است که در سال 1993 تأسیس شده است. هدف اولیه این شرکت سهیم شدن فعال در بخش زراعت از طریق ارائه تخم های تصدیق شده گندم  به دهاقین و همچنین تهیه  کودهای کیمیاوی با کیفیت بالا ، ماشین آلات زراعتی ، ابزارهای آبیاری قطریی و گلخانه ها ، و ادویه جات زراعتی میباشد.

شرکت نورگروپ برعلاوه با کشور های همسایگان تاجیکستان ، دبی و چین با دهاقین افغان و از طریق وزارت محترم زراعت و سایر موسیسات از قبیل USAID, FAO, USDA, European Commission, Chemonics, IRD, ARD, PRTs, FAO, IFDC, PHDP, HLP, World Vision, Madera, Ministry of Agriculture and DACCAR مشارکت تجارتی داشته و هم چنان بیشتر از 100 پروژه بزرگ و کوچک را با موفقیت در بخش زراعت اجرا کرده است.

 

گالری سایت

اعضای تیم

نام شخص
ریاست شرکت
نام شخص
ریاست شرکت
نام شخص
ریاست شرکت
نام شخص
ریاست شرکت